Siunčiame visoje Europoje, Lietuvos Paštu arba per DPD
0 Krepšelis
Į krepšelį
   Turite prekes krepšelyje
   Turite 1 prekę krepšelyje
    Viso

    Privatumo politika

    1. Bendrosios nuostatos
    1.1. UAB "Divitus" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo prekių pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas tačiau netapo klientais), bei visų spygataukuota.lt tinklalapio (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Bendrovė taip pat rūpinasi klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
    1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
    1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi "varnelę", kad sutinka su Bendrovės privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.
    1.4. Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes laikomės visų tam skirtų įstatymų, tame tarpe ir ES, ADTAĮ, LR bei kitų taikomų teisės aktų reglamentuojačių asmens duomenų apsauga.

    2. Kokios sąvokos yra naudojamos?
    2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
    2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
    2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
    2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
    2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
    2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Divitus" veikianti ir įsteigta bendrovė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas 303338914, registruota adresu Raudondvario pl. 164, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
    2.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

    3. Kokius slapukus ir kaip naudojame
    3.1. Kas yra slapukas (angl. cookie) - mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.
    3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiuose Bendrovės sistemose skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą. Slapukai yra naudojami prisijungus prie klientų sistemos adresu https://klientams.evispa.lt/, peržiūrint YouTube video turinį (mokomoji medžiagą), dirbant su verskis.lt pagalbos sistema https://evispa.zendesk.com, jungiantys prie Jums priskirto serverio, pašto tikrinimo sistemos ir kitų informacinių sistemų, kuri kiekviena naudoja slapukus bei Jūs turite teisę susipažinti su tų sistemų privatumo politika bei slapukais.
    3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
    3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų - Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

    4. Kokius asmens duomenis renkame?
    4.1. Bendrovė renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika (el. parduotuvės pavadinimas, jos nustatymai, ...). Pažymime, kad Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami, valdydami Bendrovės teikiamas paslaugas.
    4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.
    5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?
    5.1. Bendrovės turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
    5.2. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui ir administravimui, Bendrovės Klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, Bendrovės serverių prisijungimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
    5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

    6.Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
    6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra taip pat lengva kaip jį duoti.

    6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą registruotu paštu, adresu Raudondvario pl. 164, Kaunas LT-47173) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
    6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Bendrovės perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
    7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu
    7.1. Bendrovė susisieks su Klientu tik turėdama Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu arba telefonu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.
    7.2. Mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
    7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).

    8. Kam teikiame asmens duomenis
    8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
    8.2. Bendrovė gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus.
    8.3. Kliento asmens duomenys dėl tam tikrų paslaugų užsakymo bei teikimo (pvz., domenų / sertifikatų registravimo kitose valstybėse, ...) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes).
    8.4. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

     

    ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

    1. Sąvokos

     

    1. Duomenų valdytojas ir svetainės https://www.spygataukuota.lt/operatorius yra UAB „Divitus“ juridinio asmens kodas 303338914, elektroninio pašto adresas – labas@spygataukuota.lt.
    2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato https://www.spygataukuota.lt/Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
    3. Spyga taukuota  – internetinė parduotuvė, veikianti adresu https://www.spygataukuota.lt/
    4. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.
    5. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
    6. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje https://www.spygataukuota.lt/
    7. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtosLietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

     

    1. Atsiliepimų rinkimo tvarka
    2. Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
    3. Atsiliepimai renkami Bendrovės  iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.
    4. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.
    5. Atsiliepimus gali palikti tik užsiregistravę vartotojai, įsigiję prekes https://www.spygataukuota.lt/
    6. Atsiliepimų autentiškumas yra užtikrinamas juos autorizuojant per „Facebook“ ir (ar) „Google“ sistemas.
    7. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.
    8. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi blokuoti komentarus, kurie:
     - yra susiję su nelegalia veikla;
     - Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba susijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu;
     - Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
    9. https://www.spygataukuota.lt/viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.
    10. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
    11. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
    12. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.
    • Baigiamosios nuostatos

     

    1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
    2. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), https://www.spygataukuota.lt/tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti https://www.spygataukuota.lt/ privatumo politikoje.
    3. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: labas@spygataukuota.ltarba telefonu +37067559695.
    4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

     

    Atnaujinta: 2023-05-22